Enhance Light Bulbs

Enhance Light Bulbs

Item Number Product Description Watts Lumens
Q43A/CL/D/2 565 Lumen Energy Saving Halogen A19 43 Watts 565
Q53A/CL/D/2 780 Lumen Energy Saving Halogen A19 53 Watts 790
Q72A/CL/D/2 1120 Energy Saving 72 Watt Halogen A19 72 Watts 1120
BP40A15/D/CF Enhance 40 Watt Incandescent A15 40 Watts N/A
40G25/N Enhance 40 Watt Incandescent G25 40 Watts N/A
BP40T10/D Enhance 40 Watt Incandescent T10 40 Watts N/A
45R20/N Enhance 45 Watt Incandescent R20 45 Watts N/A
BP40CFD Enhance 40 Watt Incandescent Flame Tip 40 Watts N/A
BP60CFD Enhance 60 Watt Incandescent Flame Tip 60 Watts N/A
65BR30/N Enhance 65 Watt Incandescent BR30 65 Watts N/A
65BR/N Enhance 65 Watt Incandescent BR40 65 Watts N/A
50/150/D 360/920/1280 Lumen Enhanced Incandescent A21 50/100/150 Watts 360-920-1280